Política de Privadesa i Protecció de dades

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades , així com a la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades, NOGUERA 2010, S.L.P. propietari de la web, us informa del següent:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament és NOGUERA 2010, S.L.P. les dades identificatives de les quals es troben al punt 1 de l'AVÍS LEGAL.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

NOGUERA 2010, S.L.P. tractarà la informació que faciliti l'usuari a través del Lloc Web per tal de gestionar la prestació dels serveis sol·licitats i la gestió administrativa derivada dels mateixos, així com remetre periòdicament newsletters, comunicacions comercials sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb l'activitat professional NOGUERA 2010, S.L.P. SL quan l'usuari ho autoritzi, i per valorar la candidatura de l'usuari en cas que es recullin currículums a través del web.

Durant quant de temps es conservaran les vostres dades?

Les dades personals es conservaran mentre l'usuari no sol·liciti la supressió d'aquestes dades i, en tot cas, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals que estableixi la normativa vigent, o per fer front a les possibles responsabilitats que poguessin sorgir. Els currículums de sol·licitants docupació, en cas de recollir-se, es conservaran durant el termini dun any, transcorregut el qual es procedirà a la seva destrucció. En cas de produir-se alguna modificació en les vostres dades, us preguem que ens ho comuniqueu el més aviat possible.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La legitimació de NOGUERA 2010, S.L.P. per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es basa en el consentiment de linteressat.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Amb caràcter general les dades no seran cedides a tercers, llevat que ho estableixi la legislació vigent.

Quins són els drets dels usuaris?

L'usuari té dret a obtenir confirmació sobre si NOGUERA 2010, S.L.P. està tractant dades personals que concerneixin o no. Tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que en van motivar la recollida. En determinades circumstàncies l'usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, cas en què únicament es conservaran bloquejats per a l'exercici o la defensa en reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades, cas en què NOGUERA 2010, S.L.P. deixarà de tractar les vostres dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o defensa de possibles reclamacions. A més dels drets anteriors, l'usuari també tindrà dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control. Disposa de la informació necessària a www.agpd.es. Podreu exercitar materialment els vostres drets aportant còpia del vostre DNI o document oficial que us identifiqui, mitjançant l'enviament d'un mail o per correu postal adreçant-vos a NOGUERA 2010, S.L.P. les dades identificatives de les quals es troben al punt 1 de l'AVÍS LEGAL.

Quines mesures de seguretat implantem per protegir les vostres dades?

NOGUERA 2010, S.L.P. tractarà les dades de l'Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d'aquests, de conformitat amb allò previst a la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.