Política de privadesa RRSS

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, Reglament Europeu 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal, RGPD i la Llei 34/2002, de 11 juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, LSSICE, NOGUERA 2010 S.L.P. informa els Usuaris, que s'ha creat un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram i Youtube amb la finalitat principal de donar informació i publicitar els seus productes i serveis.

NOGUERA 2010 S.L.P.

PARE PALAU, 5 - ENTPTA 2a , TARRAGONA (43001) TARRAGONA

clinicanoguera@gmail.com

L'Usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per NOGUERA 2010 S.L.P., mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el consentiment per al tractament de les dades personals publicades al vostre perfil.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privadesa.

NOGUERA 2010 S.L.P. tracta la informació pública de l'Usuari, especialment el nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.

En relació amb els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de què disposeu i que poden ser exercits davant de NOGUERA 2010 S.L.P., heu de tenir en compte els matisos següents:

Dret d'accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les dades concretes de caràcter personal i de tractament que NOGUERA 2010 S.L.P. hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes. Aquest dret vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat daccés a la informació dels perfils dels Usuaris.

Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb la informació que es trobe sota el control de NOGUERA 2010 S.L.P. (Per exemple, eliminar comentaris publicats al propi perfil). Normalment, aquest dret ha dexercir davant la Xarxa Social.

Dret de cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveuen altres lleis aplicables que determinin l'obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma. Aquest dret es podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil a què es troba unit.

Dret d'oposició: És el dret de l'Usuari que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per NOGUERA 2010 S.L.P. Com en el dret de cancel·lació, podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil al qual està unit.

Dret a la Limitació: L'interessat pot sol·licitar l'exercici del seu dret a limitar el tractament de les dades en els casos en què:

L'interessat impugne l'exactitud de dades.

Quan les dades recollides no es necessitin per als fins del tractament, però si siguin necessàries per al reconeixement, l'exercici o la defensa d'un procediment judicial.

Quan l'interessat s'oposi al tractament mentre es verifica si prevalen els motius legítims del responsable del tractament als de l'interessat.

Dret a la Portabilitat: L'Interessat té dret a rebre les seves dades personals, per part del Responsable de Tractament a qui prèviament li hagi lliurat, en un format estructurat, d'ús habitual i de lectura mecànica, amb l'objectiu de transmetre'ls a un altre Responsable, sense que ho impedeixi el Responsable de Tractament a què hagi facilitat les dades prèviament. Alhora, l'interessat en l'exercici del seu dret a la portabilitat, pot sol·licitar que les seves dades es transmetin directament al Responsable a Responsable.

Dret a la Supressió ia l'Oblit: L'interessat té dret a la supressió de les vostres dades personals quan:

Aquests no siguin necessaris per a la fi per la qual van ser recollits.

Hagi retirat el consentiment i no hi hagi fonament jurídic que indiqui el contrari.

S'hagi exercit el dret d'oposició al tractament de les vostres dades i no prevalguin motius legítims per a aquest tractament.

Les dades siguin tractades de manera lícita o s'hagin de suprimir per una obligació jurídica a què estigui subjecte el responsable de tractament.

Les dades han estat obtingudes mitjançant una relació amb l'oferta de serveis de la Societat de la Informació.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment ha de complir els requisits següents:

Presentació d'un escrit dirigit a NOGUERA 2010 S.L.P., a l'adreça PADRE PALAU, 5 - ENTPTA 2a, TARRAGONA (43001) TARRAGONA o bé per correu electrònic a clinicanoguera@gmail.com

L'escrit remès pel titular de les dades que sol·licite l'exercici ha de complir els requisits legals:

Nom, cognoms de linteressat i còpia del DNI. En els casos excepcionals en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que la identitat s'acrediti per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

Petició en què es concreta la sol·licitud. Si no feu referència a un fitxer concret se us facilitarà tota la informació que es tingui amb les vostres dades de caràcter personal. Si demaneu informació d'un fitxer concret, només la informació d'aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai no es podrà facilitar. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l'adreça a la qual heu d'enviar-ho.

Domicili a efectes de notificacions.

Data i signatura del signatari.

Documents acreditatius de la petició que s'hi formula.

L'interessat ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

Utilització del perfil

NOGUERA 2010 S.L.P. realitzarà les següents actuacions:

Accés a la informació pública del perfil.

Publicació al perfil de l'Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina NOGUERA 2010 S.L.P.

Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l'usuari.

L'usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar i restringir amb qui comparteix les connexions; per això haureu d'accedir a la vostra configuració de privadesa.

Publicacions

L'Usuari, un cop unit a la pàgina de NOGUERA 2010 S.L.P., podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, n'ha de ser el titular, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , NOGUERA 2010 S.L.P. es reserva el dret de retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'Usuari.

NOGUERA 2010 S.L.P. no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.

L'Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa també és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades a cap fitxer per part de NOGUERA 2010 S.L.P. però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

NOGUERA 2010 S.L.P. es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en què podrà participar l'Usuari unit a la pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitzi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta, complint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap.

Publicitat

NOGUERA 2010 S.L.P. utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els vostres productes i serveis. En tot cas, si decidiu tractar les vostres dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSICE.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina NOGUERA 2010 S.L.P. que també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l'enllaç a la política de privadesa de les diferents Xarxes Socials:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243

Twitter: https://twitter.com/privacy

YouTube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de NOGUERA 2010 S.L.P. que també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.